Napisz do nas

W PRZYPADKU ZAPYTAŃ O POŻYCZKĘ WPISZ POPRAWNY NUMER TELEFONU

ODPOWIADAMY TYLKO TELEFONICZNIE!

Po zapoznaniu się z klauzulą kliknij wyślij

Potwierdzam, że zostały mi przekazane następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

Administrator danych i jego dane kontaktowe:

EVEREST FINANSE Spółka Akcyjna, ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań, zwana dalej „Everest Finanse S.A.”, z którą można skontaktować się pisemnie na adres podany powyżej, przez Infolinię, e-mailem na adres: biuro@bocianpozyczki.pl, przez stronę www.bocianpozyczki.pl.

Inspektor ochrony danych w Everest Finanse S.A. i jego dane kontaktowe:

e-mail: rodo@bocianpozyczki.pl. Dodatkowe dane inspektora znajdują się na stronie www.bocianpozyczki.pl.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Everest Finanse S.A. będzie przetwarzać dane w celu:

- oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania (na podstawie art. 22 ust. 2b RODO) przed zawarciem Umowy o kredyt konsumencki*– podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Everest Finanse S.A. (art. 6 ust. 1c RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych w oparciu o informacje o historii pożyczek oraz wynikach analiz statystycznych pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji** oraz zgoda na wystąpienie do biur informacji gospodarczej i do Biura Informacji Kredytowej S.A. (art. 6 ust. 1a RODO),

- zawarcia i wykonania Umowy o kredyt konsumencki* – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania tej Umowy (art. 6 ust. 1b RODO),

- zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania tej Umowy (art. 6 ust. 1b RODO),

- reklamy produktów i usług (przekazania informacji czy też materiałów) Everest Finanse S.A. – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1f RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych w przyszłości (art. 6 ust. 1a RODO),

- windykacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO),

- rozpatrywania reklamacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Everest Finanse S.A. wynikającego z przepisów o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym (art. 6 ust. 1c RODO),

- wypełnienia przez Everest Finanse S.A. obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Everest Finanse S.A. wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1c RODO),

- podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom – podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., jakim jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Everest Finanse S.A. (art. 6 ust. 1f RODO) oraz zgoda na weryfikację zatrudnienia lub zarobków (art. 6 ust. 1a RODO),

- archiwalnym, statystycznym, przeprowadzania badań rynkowych oraz zachowań i preferencji Klientów - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO),

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

Administrator danych i jego dane kontaktowe:

EVEREST FINANSE Spółka Akcyjna, ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań, zwana dalej „Everest Finanse S.A.”, z którą można skontaktować się pisemnie na adres podany powyżej, przez Infolinię, e-mailem na adres: biuro@bocianpozyczki.pl, przez stronę www.bocianpozyczki.pl.

Inspektor ochrony danych w Everest Finanse S.A. i jego dane kontaktowe:

e-mail: rodo@bocianpozyczki.pl. Dodatkowe dane inspektora znajdują się na stronie www.bocianpozyczki.pl.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Everest Finanse S.A. będzie przetwarzać dane w celu:

- oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania (na podstawie art. 22 ust. 2b RODO) przed zawarciem Umowy o kredyt konsumencki*– podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Everest Finanse S.A. (art. 6 ust. 1c RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych w oparciu o informacje o historii pożyczek oraz wynikach analiz statystycznych pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji** oraz zgoda na wystąpienie do biur informacji gospodarczej i do Biura Informacji Kredytowej S.A. (art. 6 ust. 1a RODO),

- zawarcia i wykonania Umowy o kredyt konsumencki* – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania tej Umowy (art. 6 ust. 1b RODO),

- zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania tej Umowy (art. 6 ust. 1b RODO),

- reklamy produktów i usług (przekazania informacji czy też materiałów) Everest Finanse S.A. – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1f RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych w przyszłości (art. 6 ust. 1a RODO),

- windykacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO),

- rozpatrywania reklamacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Everest Finanse S.A. wynikającego z przepisów o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym (art. 6 ust. 1c RODO),

- wypełnienia przez Everest Finanse S.A. obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Everest Finanse S.A. wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1c RODO),

- podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom – podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., jakim jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Everest Finanse S.A. (art. 6 ust. 1f RODO) oraz zgoda na weryfikację zatrudnienia lub zarobków (art. 6 ust. 1a RODO),

- archiwalnym, statystycznym, przeprowadzania badań rynkowych oraz zachowań i preferencji Klientów - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO),

Odbiorcy danych:

Everest Finanse S.A. może ujawniać dane osobom go reprezentującym – Doradcom Klienta, biurom informacji gospodarczej, Biuru Informacji Kredytowej S.A., Uczestnikom Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji**, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne, podmiotom wykonującym działalność leczniczą, podmiotom zajmującym się doradztwem transakcyjnym i gospodarczym, podmiotom świadczącym usługi bankowe, krajowym instytucjom płatniczym, podmiotom nabywającym wierzytelności, podmiotom zarządzającym wierzytelnościami, ubezpieczycielom, pośrednikom ubezpieczeniowym, ubezpieczającym, Stowarzyszeniu Klub Bociana, podmiotom świadczącym pomoc prawną.

Kategorie odnośnych danych i źródło ich pochodzenia:

Everest Finanse S.A. pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana podczas wnioskowania o zawarcie oraz zawierania i realizacji Umowy kredytu konsumenckiego* lub podczas zawierania i realizacji Umowy Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych. W ramach oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego Everest Finanse S.A. może pozyskiwać z baz danych takich jak biura informacji gospodarczych, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Uczestnicy Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji** za Pani/Pana zgodą dane takie jak: dane identyfikujące osobę, dane adresowe i teleadresowe, dane dotyczące zobowiązania.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane przez okres 13 lat od momentu ich udostępnienia.

Everest Finanse S.A. przestaje wcześniej przetwarzać dane w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a także gdy wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego w przyszłości.

Dane stanowiące tajemnicę bankową, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, będą przechowywane przez okres 5 lat od wygaśnięcia Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej z Everest Finanse S.A. Umowy kredytu konsumenckiego*.

Ma Pani/Pan prawo:

- żądania od Everest Finanse S.A i Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji** dostępu do podanych w związku z Umową o kredyt konsumencki* lub Umową Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Everest Finanse S.A i Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji** Pani/Pana danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy o kredyt konsumencki* lub Umowy Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Everest Finanse S.A., w tym profilowania. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

Prawo do cofnięcia zgody:

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być wycofana w dowolnej formie, w tym: pisemnie, przez Infolinię, e-mailem na adres: odwolaniezgody@bocianpozyczki.pl, przez stronę www.bocianpozyczki.pl.

Wymogi podania danych:

Podanie danych w związku z zawieraną Umową o kredyt konsumencki* jest wymogiem dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz warunkiem zawarcia i wykonania tej Umowy. Podanie danych w związku z zawieraną Umową Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych jest warunkiem zawarcia i wykonania tej Umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane – bez podania danych nie jest możliwe zawarcie Umowy o kredyt konsumencki* lub Umowy Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych.

Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Przetwarzanie Pani/Pana danych podanych w celu zawarcia i wykonania Umowy o kredyt konsumencki* oraz na podstawie zgód na przetwarzanie danych w oparciu o informacje o historii pożyczek oraz wynikach analiz statystycznych pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji** oraz zgody na wystąpienie do biur informacji gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej S.A. stanowi profilowanie, w rozumieniu art. 22 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 2b RODO, polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (tj. bez wpływu człowieka) odnośnie Pani/Pana zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego.

Wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie udzielenia Pani/Panu kredytu konsumenckiego. Oznacza to, że Pani/Pana wniosek o pożyczkę może zostać automatycznie odrzucony. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Everest Finanse S.A. (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka), wyrażenia własnego stanowiska i do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej w sposób zautomatyzowany decyzji.

Pani/Pana dane osobowe podane w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Everest Finanse S.A., w tym profilowaniu.

*Przez Umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715 z późn. zm.).

** Lista Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji, stających się administratorami Pani/Pana danych osobowych, wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych: znajduje się na stronie internetowej: www.credit-check.pl.


Klauzula BIK

Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, Warszawa (dalej jako „BIK”):

1) w celu udostępnienia przez BIK do Everest Finanse Spółka Akcyjna, ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań (dalej „Firma”), w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub

2) w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy

Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok Firmy – stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:

Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK).

Dane kontaktowe: z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

- oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;

- statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów.

- w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Kategorie przetwarzanych danych: BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

- dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo;

- dane adresowe i teleadresowe;

- dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.

Źródło pochodzenia danych: BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy.

Okres przez który dane będą przetwarzane: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

- dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu – w każdym przypadku w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;

- dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;

- dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń do momentu przedawnienia Pani/ Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych

Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

DANE TELEADRESOWE
 
EVEREST FINANSE S.A.

ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań

Centrala
ul. Sikorskiego 6, 63-100 Śrem

NIP: 783-17-22-320
REGON: 360730596
KRS: 0000541824

Kapitał zakładowy:
w wysokości 5 000 000 zł

biuro@bocianpozyczki.pl
www.bocianpozyczki.pl
 

Zapraszamy!

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.