POŻYCZKA DOMOWA

Jak wziąć pożyczkę - krok po kroku.

Naszym celem jest dostarczenie Tobie pieniędzy w czasie do 24 godzin.

1

KONTAKT Z NAMI
2

ROZMOWA
TELEFONICZNA

Z KONSULTANTEM
INFOLINII
3

TELEFON
OD DORADCY KLIENTA,
UMÓWIENIE
TERMINU SPOTKANIA
4

SPOTKANIE
Z DORADCĄ KLIENTA,
PRZEKAZANIE PIENIĘDZY
 

Pożyczka domowa

 Naszą misją jest udzielanie pożyczek w najdogodniejszym dla Klienta miejscu ... w jego domu.
 • Gotówka w domu Klienta
 • Szybka decyzja
 • Minimum formalności
 
Pożyczki oferujemy także dla Rolników.
Dokumenty wymagane w przypadku Pożyczki dla Rolników:
- Potwierdzenie z gminy o osiąganych dochodach;
- Do wglądu aktu własności ziemi;
- 3 ostatnie odcinki z KRUS-u;
- Dokumenty do wglądu: dowód osobisty lub prawo jazdy albo rachunek wystawiony na nazwisko Klienta i adres zamieszkania.

Jeśli jesteś zainteresowany pożyczką zapoznaj się z naszą ofertą i wypełnij zgłoszenie za pomocą formularza - "złóż wniosek online". Zamów pożyczkę, a my oddzwonimy do Ciebie.

KARTY BOCIAN POŻYCZKI
Przy zawarciu Umowy pożyczki pieniężnej otrzymasz kartę bankomatową VISA m-Bank, na którą przelana została kwota pożyczki. Kwotę pożyczki możesz wypłacić w bankomacie lub możesz płacić kartą za zakupy.

Bocian Pożyczki proponuje swoim Klientom najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i biznesowe!

Aby sprawdzić saldo dostępnych środków na Twojej Karcie Bocian Pożyczki oraz wyświetlić historię ostatnich 20 operacji kliknij link: https://companynet.mbank.pl/mt/prepaid/client/bocianpozyczki/


Wszystkim naszym Klientom oferujemy dodatkowo nieodpłatną usługę, w ramach której dla każdego Klienta  zakładamy Profil Klienta (Platforma) - dostępne przez Internet źródło informacji o Twojej pożyczce.

Szczegóły dotyczące korzystania z Platformy znajdziesz w RUP, której zapisy są częścią Umowy pożyczki pieniężnej.


Nasi Klienci mają również możliwość skorzystania z:

 • Pakietu Prawnik dla domu oferowanego przez AVAILO Sp. z o.o. Jest to dodatkowa i dobrowolna usługa do wyboru przez Klienta. Zakres Pakietu szczegółowo opisany jest w Regulaminie świadczenia Usługi dostępu do pomocy prawnej  (Prawnik dla domu). Pakiet ten obejmuje porady prawne związane z życiem prywatnym oraz doradztwo podatkowe.
 • Ubezpieczenia Bezpieczny Dom oferowanego przez AXA. Jest ono dobrowolne i do wyboru przez Klienta. Zakres tego ubezpieczenia szczegółowo opisany jest w SWU/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczny Dom. 
 • Pakietu Doradca Informatyczny oferowanego przez BZ Group Sp. z o.o. Jest to dodatkowa i dobrowolna usługa. Zakres Pakietu szczegółowo opisany jest w Regulaminie świadczenia Usługi dostępu do Doradcy Informatycznego.
 • Ubezpieczenia Opieka po Wypadku oferowanego przez AXA. Jest ono dobrowolne i do wyboru przez Klienta. Zakres tego ubezpieczenia szczegółowo opisany jest w SWU/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Opieka po Wypadku. 
 • Ubezpieczenia Bezpieczne Zdrowie oferowanego przez AXA. Jest ono dobrowolne i do wyboru przez Klienta. Zakres tego ubezpieczenia szczegółowo opisany jest w SWU/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Zdrowie. 
 • Ubezpieczenia Na Wypadek oferowanego przez AXA. Jest ono dobrowolne i do wyboru przez Klienta. Zakres tego ubezpieczenia szczegółowo opisany jest w SWU/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Na Wypadek. 
 

Pożyczaj rozsądnie

Biorąc pożyczkę musisz pamiętać o odpowiedzialności i realnie spojrzeć na swoje możliwości finansowe. By uniknąć dalszego zadłużania się zawsze wybierz kwotę raty tygodniowej, którą będziesz mógł spłacić. W oszacowaniu Twoich możliwości finansowych pomogą Tobie informacje przekazane przez naszego Doradcę Klienta. Warto wykonać symulację pożyczki przy pomocy Konsultanta Infolinii lub Doradcy Klienta – sprawdzisz jak wysoką kwotę pożyczki możesz otrzymać przy zakładanej racie i odwrotnie: jaką ratę zapłacisz przy pożyczeniu kwoty, której potrzebujesz.

Nie wykorzystujemy faktu, że nasz Klient znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, ale robimy wszystko, aby w tych trudnych sytuacjach Klient znalazł wsparcie dzięki naszej ofercie. Wiemy, że łatwo popaść w „spiralę” długów. Wyznajemy zasadę odpowiedzialnego pożyczania.

Zanim zdecydujesz się pożyczyć pieniądze:

1. Sprawdź wiarygodność Firmy.

2. Zapoznaj się z Formularzem informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego.

3. Dokładnie przeczytaj Umowę pożyczki pieniężnej.

4. Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Działamy w oparciu i zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dyrektywą 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.


Całkowity koszt pożyczki obejmuje Oprocentowanie, Opłatę przygotowawczą, Prowizję za udzielenie pożyczki, Opłatę za dostarczenie środków oraz Opłatę za usługę terenowej obsługi pożyczki. Szczegółowe informacje na temat wysokości każdej z tych kwot otrzymasz dzwoniąc na naszą Infolinię - 600 100 100.  Wszystkie koszty są widoczne na pierwszej stronie naszej Umowy pożyczki pieniężnej.

W każdej chwili możesz spłacić część lub całość  Łącznego zobowiązania do spłaty przed terminem ustalonym w Umowie pożyczki pieniężnej. Nie zastrzegamy prowizji za wcześniejszą spłatę, a Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do pomniejszenia Całkowitego kosztu pożyczki wobec „BOCIAN pożyczki” o tę część, która dotyczy okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy pożyczki pieniężnej. „BOCIAN pożyczki” rozliczy się z tego tytułu z Pożyczkobiorcą w terminie 14 dni od dnia dokonania spłaty przez Pożyczkobiorcę.

Podpisując Umowę pożyczki pieniężnej zobowiązujesz się do spłaty pożyczki w określonej ilości tygodniowych rat - w zależności od wybranego produktu finansowego. 

 

Ewentualne kłopoty z zachowaniem terminu płatności czy wysokości raty zgłoś jak najszybciej Doradcy Klienta lub na Infolinię (600 100 100 - Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora).

Każdorazowo w przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie danej raty „BOCIAN pożyczki” może naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości maksymalnej tj. nieprzekraczającej dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, tj.: równych sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych oraz podjąć działania mające na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę.  Wysokość odsetek za opóźnienie w wysokości maksymalnej ulegnie zmianie w przypadku zmiany stopy referencyjnej NBP lub zmiany przepisu art. 481 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zmieniona wysokość odsetek będzie obowiązywała od dnia wejścia w życie zmienionej stopy odsetek za opóźnienie. Naliczone odsetki za opóźnienie wymagalne są w terminie płatności najbliższej raty pożyczki. W przypadku naliczenia odsetek za opóźnienie, gdy kwota uzyskana od Pożyczkobiorcy nie wystarcza na pokrycie całej raty oraz całych odsetek za opóźnienie, uzyskana kwota podlega zaliczeniu na niezapłacone odsetki za opóźnienie, i dalej na wymagalne zobowiązanie wobec Pożyczkodawcy w kolejności od raty najwcześniej wymagalnej.

W przypadku, gdy Pożyczkobiorca opóźnia się ze spłatą kwoty równej dwóm pełnym ratom pożyczki, „BOCIAN pożyczki” może wezwać do zapłacenia zaległych rat w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem wypowiedzenia niniejszej Umowy pożyczki pieniężnej, a w przypadku braku zapłaty może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, biegnącego od dnia doręczenia wypowiedzenia.

Spory związane z wykonaniem Umowy pożyczki pieniężnej będą rozpoznawane przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania siedziby pozwanego lub Sąd miejsca wykonania Umowy. Na etapie poprzedzającym postępowanie Pożyczkobiorca ma możliwość podjęcia próby rozstrzygnięcia ewentualnego sporu w drodze mediacji, np. na podstawie umowy o mediację lub za pośrednictwem miejskiego (powiatowego) Rzecznika Praw Konsumentów oraz organizacji konsumenckich, w tym Federacji Konsumentów, a także skorzystania z pomocy stałego polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej bądź Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) w ramach procedur określonych prawem. Na stronie tej Pożyczkobiorca znajdzie informacje w jaki sposób zainicjować postępowanie polubowne oraz pobierze wzór wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie rozwiązania sporu. Pożyczkobiorca nie musi korzystać ze wzoru wniosku, może sporządzić wniosek również samodzielnie. Informacje dotyczące instytucji pomagających w rozwiązywaniu sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, specjalizujących się w sprawach typowych dla danej branży finansowej, znajdują się na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl/instytucje,4,pl.html. Postanowienia zdania drugiego nie są zapisem na sąd polubowny i nie wyłączają właściwości Sądu Powszechnego określonej w zdaniu pierwszym. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

 
 
Na co zwrócić uwagę przed skorzystaniem z oferty pożyczki?

Decyzja o zaciągnięciu pożyczki powinna być zawsze dobrze przemyślana. Przed podpisaniem umowy zastanów się, jaka kwota jest Tobie potrzebna oraz na jak wysokie raty Ciebie stać. Umowę, zanim podpiszesz, przeczytaj. 
Podpowiadamy, jak ominąć najczęstsze pułapki i czerpać maksymalne korzyści z wybranego instrumentu finansowego. Zacznijmy od regulacji prawnych.

 • Podstawy prawne umowy pożyczki
Regulacje dotyczące pożyczki zawartej pomiędzy konsumentem a instytucją finansową zawarte są w przepisach polskiego prawa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 993, z późn. zm.). Umowa pożyczki jest jednym z rodzajów umowy o kredyt konsumencki. Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje zasady zawierania umów o kredyt w rozumieniu przepisów prawa bankowego i umów o pożyczkę. Celem ustawy było wprowadzenie w polskim systemie prawnym reguł dotyczących funkcjonowania rynku finansowego, które zwiększyłyby ochronę osób fizycznych.
 
Ważne pojęcia związane z kredytem konsumenckim
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niepowiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.
 • Ocena zdolności kredytowej – polega na analizie zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie o kredyt konsumencki. Ocena zdolności kredytowej jest dokonywana przez kredytodawcę na podstawie ustalonych kryteriów. Uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej jest wymagane by uzyskać pożyczkę. Obowiązek badania zdolności kredytowej wynika z zasady odpowiedzialnego kredytowania i pożyczania środków pieniężnych, zawartej między innymi w dyrektywie 2008/48/WE. Kredytobiorca by dokonać oceny zdolności kredytowej może oprzeć się na informacjach uzyskanych od konsumenta, zażądać dokumentów np. zaświadczenia od pracodawcy, a także sprawdzić konsumenta w bazach informacji gospodarczej.
 • Całkowity koszt pożyczki, całkowity koszt kredytu – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o kredycie konsumenckim całkowity koszt kredytu to wszelkie koszty, jakie konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki. Inaczej mówiąc, całkowity koszt kredytu obejmuje wszystkie koszty (odsetkowe i pozaodsetkowe), jakie musisz ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu. Kwota ta powinna być wskazana w każdej umowie kredytowej i w formularzu informacyjnym dołączanym do umowy.
 • Całkowita kwota kredytu – zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt.
 • Całkowita kwota do zapłaty – to suma całkowitego kosztu kredytu/pożyczki i całkowitej kwoty kredytu/pożyczki. Jest to łączna kwota jaką należy zwrócić bankowi czy instytucji pożyczkowej, w formie rat przez cały okres trwania umowy.
 • Oprocentowanie - to wskaźnik, który wyraża w procentach koszt odsetek w skali roku. Jest naliczane w całym okresie trwania umowy od kapitału (czyli kwoty kredytu), jaki pozostaje po spłacie każdej kolejnej raty. W praktyce możemy mieć do czynienia z oprocentowaniem stałym i zmiennym. Maksymalna wysokość oprocentowania jest określona w prawie.
 • RRSO - czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania to ten element umowy, który często wprawia konsumentów w duże zakłopotanie. Należy wyjaśnić, że RRSO to nie jest prosta relacja, która wyraża w procentach stosunek pomiędzy kosztem kredytu a jego kwotą. Wzór obliczania RRSO jest dość skomplikowany i na jego ostateczną wysokość wpływa wiele czynników, w tym przede wszystkim okres kredytowania – im krótszy czas, na jaki zawieramy umowę, tym wyższe RRSO.

Kredytodawca - regulacje prawne

Do udzielania kredytów uprawnione są tylko instytucje bankowe, które stosują przy tym przepisy Prawa bankowego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczek natomiast udzielają także firmy z sektora pozabankowego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi kredytów konsumenckich udzielają obok banków instytucje pożyczkowe prowadzące działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy powinien wynosić 200 000 zł. Po nowelizacji w 2017 r. przepisów ustawy o kredycie konsumenckim instytucja pożyczkowa musi zostać wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Adres strony internetowej, gdzie prowadzony jest rejestr KNF to www.knf.gov.pl.

Obowiązki informacyjne kredytodawcy

Przepisy prawa dokładnie regulują obowiązki informacyjne nałożone na kredytodawcę po to, by zmniejszyć ryzyko podjęcia przez konsumenta błędnych decyzji dotyczących umowy. Z tego powodu szczególny nacisk został położony na etap przed zawarciem umowy kredytu.

 • Reprezentatywny przykład

Prawo wymaga by każda reklama kredytu, czy pożyczki, która zawiera ofertę wskazywała wybrane parametry kredytu/pożyczki. Jednak te instrumenty finansowe są złożone i ich składniki różnią się w zależności od wybranej przez klienta oferty. Dlatego wprowadzony został reprezentatywny przykład. Przy określaniu reprezentatywnego przykładu należy określić warunki umowy o kredyt konsumencki, na których kredytodawca lub pośrednik kredytowy spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu przez te umowy średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju.

 • O czym musisz zostać poinformowany przed umową pożyczki?

Przede wszystkim musisz otrzymać formularz informacyjny, który zawiera komplet danych dotyczących umowy. Możesz go otrzymać na trwały nośnik. Poza tym kredytodawca bądź pośrednik kredytowy zobowiązany jest  do udzielenia wszystkich wyjaśnień dotyczących zapisów umowy oraz szczegółów dotyczących oferty.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów pożyczek gotówkowych

Tych kilka wskazówek pomoże Ci uniknąć wielu problemów i przykrych niespodzianek w trakcie spłaty pożyczki. Niezależnie, czy podpisujesz umowę na pożyczkę online czy w oddziale, czy przy asyście doradcy u siebie w domu zwróć uwagę, na poniższe pułapki.
 • Pilnuj dat
  W umowie kredytu sprawdź zapis, jaki dzień uważa się za dzień spłaty raty. Ma to znaczenie, gdy raty spłacasz przelewem, a posiadasz konto bankowe w innym banku niż udzielający Ci pożyczki. Kilkudniowe różnice między pobraniem kwoty z Twojego rachunku a zaksięgowaniem jej na rachunku banku mogą spowodować niepotrzebne kłopoty.
 • Sprawdź nie tylko RRSO
  Nie porównuj oferty jedynie pod kątem Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. RRSO maleje wraz z okresem spłaty kredytu. Nie oznacza to jednak, że im dłużej będziesz spłacać raty, tym kredyt będzie tańszy. Jest dokładnie na odwrót. Im dłuższy jest okres kredytowania, tym więcej odsetek zapłacisz do banku. To prawda, że RRSO pokazuje koszt kredytu, ale w ujęciu rocznym, przez co kredyty zawierane na krótszy okres np. na 1 lub 3 miesiące, mają z reguły wysokie RRSO (sięgające nawet kilkuset procent), choć niekoniecznie wiąże się to z wysokimi kosztami kredytu. Porównując różne oferty kredytu warto zwracać uwagę na RRSO, ale trzeba pamiętać, że porównywane kredyty powinny mieć takie same parametry, tj. ten sam okres kredytowania, taki sam model i częstotliwość spłat rat. Aby RRSO było miarodajnym wskaźnikiem, oferty muszą mieć podobne założenia tj. częstotliwość spłaty, rodzaj rat oraz okres spłaty zobowiązania.
 • Nie daj się złapać na promocje
  Uważaj na banki i firmy, które oferują pożyczki na promocyjnych warunkach lub oferty limitowane. Wiąże się to zazwyczaj ze skorzystaniem z dodatkowych usług jak konto bankowe, karta kredytowa czy ubezpieczenie. Przed podpisaniem takiej umowy należy sprawdzić, czy koszty związane z dodatkowymi usługami nie przekraczają wartości oferty. Może się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie korzystanie z oferty bez promocji. Pożyczka gotówkowa z zerowym oprocentowaniem lub niskim RRSO to może być również chwyt marketingowy. Po dokładniejszej analizie okazuje się, że obciążona jest ona wysoką opłatą przygotowawczą i innymi ukrytymi kosztami, bądź zobowiązaniami. Sama adnotacja „oprocentowanie 0%” lub niskie RRSO nie jest miarodajna. Liczy się wysokość rat i ich ilość.
 • Podaj prawidłowe dane kontaktowe i dbaj by były aktualne
  Upewnij się, że we wniosku o pożyczkę składanym online lub na infolinii podałeś prawidłowe dane. W przypadku Bocian Pożyczki istotny jest numer telefonu, pod którym możemy się z Tobą skontaktować i adres zamieszkania. Jeżeli Twoje dane się zmieniły zadzwoń na 600 100 100 by je zaktualizować. Zapisy umowy pożyczki nakładają obowiązek aktualizowania danych na klienta.
 • Możliwość odstąpienie od umowy pożyczki
  Na gruncie przepisów prawa polskiego, konsument ma możliwość odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki lub umowy pożyczki na podstawie zapisów ustawy o kredycie konsumenckim. „Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy”. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zobowiązany niezwłocznie do zwrotu otrzymanej kwoty. Prawo mówi, że zwrot powinien nastąpić niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni. Ale co ważne – bank lub firma pożyczkowa może naliczyć odsetki za okres, w którym dysponowałeś pożyczonymi środkami, warto więc zwrócić pożyczoną kwotę jak najszybciej. Na kredytodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia konsumentowi aktualnego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy w momencie jej zawarcia. W Bocian Pożyczki formularz odstąpienia od umowy znajduje się na końcu dokumentu umowy pożyczki.
Opóźnienie, zwłoka w spłacie kredytu

Opóźnienia w spłacie rat kredytu mogą wynikać z róznych powodów. Bardzo ważne jest by ich unikać, bo mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Pierwsze z nich to naliczenie karnych odsetek. Warto mieć świadomość, ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie. Wartość ta zależy od wysokości stopy referencyjnej NBP. Od 7 kwietnia 2022 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi maksymalnie 20%.

Przedterminowa spłata

Zgodnie z art. 48 ustawy o kredycie konsumenckim, konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Kredytodawca nie może uzależnić zgody na wcześniejszą spłatę pożyczki od braku informacji od konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem. Ustawodawca zagwarantował konsumentowi bezwzględne prawo do przedterminowej spłaty kredytu w całości lub w części.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 1000 zł na 35 tygodni:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1000 zł, umowa zawierana na 35 tygodni: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 86,28%, całkowita kwota kredytu 1000 zł, całkowita kwota do zapłaty 1230,60 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 230,60 zł (w tym: prowizja 70,50 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 35 zł, odsetki 65,10 zł), pierwsza rata tygodniowa 35,16 zł, kolejne raty tygodniowe po 35,16 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.11.2023.
 
Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 1500 zł na 44 tygodnie:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1500 zł, umowa zawierana na 44 tygodnie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 76,31%, całkowita kwota kredytu 1500 zł, całkowita kwota do zapłaty 1897,69 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 397,70 zł (w tym: prowizja 171,00 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 44 zł, odsetki 122,70 zł), pierwsza rata tygodniowa 43,11 zł, kolejne raty tygodniowe po 43,13 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.11.2023.
 
Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 2200 zł na 44 tygodnie:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 2200 zł, umowa zawierana na 44 tygodnie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 76,29%, całkowita kwota kredytu 2200 zł, całkowita kwota do zapłaty 2783,15 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 583,15 zł (w tym: prowizja 299,20 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 44 zł, odsetki 179,95 zł), pierwsza rata tygodniowa 63,40 zł, kolejne raty tygodniowe po 63,25 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.11.2023.

Minimalne RRSO dla pożyczek oferowanych przez Bocian Pożyczki wynosi 76,25%, maksymalne RRSO wynosi 86,70%.
Minimalny okres umowy wynosi 35 tygodni, maksymalny okres umowy wynosi 44 tygodnie.