Podstawowe wartości, którymi się kierujemy:

1. Uczciwość – działamy uczciwie i rozważnie z poszanowaniem słusznego interesu Klientów i dobra rynku finansowego oraz nie nadużywamy swojej dominującej pozycji wynikającej z przewagi zasobów, w tym kwalifikacji lub kompetencji osób działających w naszym imieniu.

2. Staranność i kompetencje – prowadzimy działalność rzetelnie i z należytą starannością, dbając o to, by osoby działające w naszym imieniu miały odpowiednie kompetencje zawodowe i przyjmowały postawę etyczną.

3. Godność i zaufanie – postępujemy w sposób budzący zaufanie oraz zapewniający poszanowanie godności Klientów i Kontrahentów, dbając o przejrzystość swoich działań.

4. Zasoby i procedury – dysponujemy zasobami oraz procedurami niezbędnymi do sprawnego wykonywania i monitorowania prowadzonej działalności i wykorzystujemy je w dobrej wierze.

5. Relacje wewnętrzne – dbamy o kształtowanie właściwych relacji ze swoimi Pracownikami i Współpracownikami w duchu wzajemnego poszanowania i odpowiedzialności, zapewniając odpowiednie warunki wykonywania czynności przez Pracowników oraz osoby działające w naszym imieniu.

6. Zapobieganie konfliktom interesów – dążymy do unikania konfliktów interesów, które mogłyby spowodować naruszenie słusznego interesu Klientów, a jeżeli pomimo zachowania należytej staranności konflikt taki zaistniał – dążymy do jego rozwiązania w sposób zapewniający uczciwe i rzetelne traktowanie Klientów.

7. Informacje od Klientów – dążymy do jak najlepszego poznania potrzeb naszych Klientów, w takim zakresie, w jakim może to być przydatne do dostosowania naszej oferty, zakresu lub poziomu świadczonych usług do sytuacji Klientów.

8. Ochrona informacji o Klientach – chronimy informacje o Klientach i dbamy o to, by informacje te były wykorzystywane zgodnie z prawem.

9. Informacja dla Klientów – zapewniamy Klientowi jasną i rzetelną informację o oferowanych produktach i usługach oraz o związanych z nimi kosztach, ryzyku i możliwych do osiągnięcia korzyściach, ułatwiając Klientowi dokonanie właściwego wyboru.

10. Profilowanie usług – stosujemy wobec Klientów jednolite, merytorycznie uzasadnione kryteria, które mogą różnicować naszą ofertę, zakres lub poziom świadczonych usług w zależności od sytuacji Klienta lub profilu grupy Klientów, co nie wyklucza możliwości indywidualnego negocjowania warunków umów.

11. Rzetelna reklama – prowadząc działalność reklamową kierujemy się zasadami uczciwej konkurencji oraz dbamy o to, by przekazywane informacje były rzetelne i nie wprowadzały w błąd, w szczególności w zakresie ryzyka związanego z możliwymi do osiągnięcia korzyściami.

12. Reklamacje Klientów – starannie, rzetelnie i terminowo rozpatrujemy reklamacje Klientów, korzystając w miarę potrzeby z mediacyjnych i polubownych form rozstrzygania sporów.

13. Stosunki wzajemne i uczciwa konkurencja – we wzajemnych stosunkach kierujemy się dobrymi obyczajami kupieckimi, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji.

14. Rozstrzyganie sporów wzajemnych – dążymy do rozwiązywania wzajemnych sporów, korzystając w miarę możliwości z mediacyjnych i polubownych form ich rozstrzygania.

15. Działania dla rozwoju rynku – nie naruszając własnych interesów oraz zachowując tajemnicę zawodową i tajemnicę handlową, współdziałamy w promowaniu dobrych praktyk rynkowych i ładu korporacyjnego oraz w miarę możliwości w eliminowaniu z praktyki gospodarczej zjawisk utrudniających rozwój rynku finansowego, w szczególności działań nieuczciwych, nierzetelnych lub niezgodnych z zasadami określonymi w Zasadach Dobrych Praktyk.

16. Stosowanie Zasad – dbamy o to, by wszyscy nasi Pracownicy oraz inne osoby występujące w naszym imieniu zapoznały się z dokumentem Zasady Dobrych Praktyk i stosowały się do tych zasad, a także udostępniamy swoim Klientom i Kontrahentom do wglądu pełną treść Zasad Dobrych Praktyk.

 
 

Jesteśmy członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, czyli Związku Pracodawców którzy promują profesjonalizm, wzajemny szacunek  i poszanowanie  zasad  etycznych w  relacjach  z  klientami i kontrahentami.

Informacje szczegółowe o Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce dostępne są pod adresem: www.zpf.pl

Standardy naszej pracy opieramy na źródłowym dokumencie zwanym: Zasadami Dobrych Praktyk ZPF stanowiącym zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych  i  zgodnych  z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  prawem przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające w sposób profesjonalny na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Poniższej prezentujemy Certyfikaty Audytów Etycznych potwierdzające, że przeszliśmy je z wynikiem pozytywnym i  Komisja Etyki działająca przy ZPF po przeprowadzonych audytach potwierdziła, że w pełni stosujemy Zasady Dobrych Praktyk.


Certyfikat Audytu Etycznego 2019

Certyfikat Audytu Etycznego 2018

Certyfikat Audytu Etycznego 2017

Certyfikat Audytu Etycznego 2016

Certyfikat Audytu Etycznego 2015 


Będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę lub zażalenie do Komisji Etyki ZPF lub Rzecznika Etyki ZPF.

Wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) może być złożony:

  • w formie listownej na adres biura ZPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk,
  • za pośrednictwem faxu, na numer: (58) 302-92-64,
  • w formie wiadomości e-mail, na adres etyka@zpf.pl.
  •  

    Szczegółowy opis trybu i zasad składania do Komisji Etyki ZPF lub Rzecznika Etyki ZPF skargi na możliwość naruszenia ZDP przez Członka ZPF znajduje się tutaj.​

      
    INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.